Οριζόντια Παράταση

Με την ΑΠ 5420/17.11.2020 (ΑΔΑ: 99ΔΨ46ΜΤΛΡ-ΝΘΦ) παρατάθηκε η χρονική διάρκεια υλοποίησης του έργου κατά έξι (μήνες). Έτσι πλέον η τελική προθεσμία ολοκλήρωσης του έργου είναι η 3η Φεβρουαρίου 2021

Skip to content