Μετρήσεις προσδιορισμού θέσης υψηλής ακρίβειας σε αστικό περιβάλλον μέσω ανάπτυξης ειδικών αλγορίθμων και μη επανδρωμένων ιπτάμενων οχημάτων (drone)

Drone2GNSS

Λογότυπο Έργου Drone2GNSS

Τα σύγχρονα δορυφορικά συστήματα εντοπισμού GNSS (Global Positioning Satellite Systems) παρέχουν τη δυνατότητα μετρήσεων με ακρίβεια εκατοστού εάν όμως ικανοποιούνται διάφορες συνθήκες με κύρια την λήψη δεδομένων από σημαντικό αριθμό (π.χ. >8) δορυφόρων GNSS. Η συνθήκη αυτή δεν ικανοποιείται πάντα στο αστικό περιβάλλον λόγω της ύπαρξης κτηρίων μεγάλου ύψους ή σε περιοχές με έντονο μορφολογικό ανάγλυφο (π.χ. πρανή δρόμων, φαράγγια). Έτσι, στα περιβάλλοντα αυτά είτε οι μετρήσεις με δέκτες GNSS είναι αδύνατη είτε έχουν μειωμένη ακρίβεια (> 30 εκ.).

Το ίδιο πρόβλημα μειωμένης ακρίβειας προσδιορισμού συντεταγμένων έχουν και τα μη επανδρωμένα ιπτάμενα οχήματα (drones). Όμως εδώ, όσο αυξάνει το ύψος πτήσης τόσο βελτιώνεται η ορατότητα προς τους δορυφόρους GNSS. Έτσι είναι δυνατός ο προσδιορισμός των συντεταγμένων του drone (ακόμα και σε πραγματικό χρόνο) με ακρίβεια 1-10 εκατοστών.
Αντικείμενο του έργου αποτελεί η μεταφορά της ακρίβειας των απολύτων συντεταγμένων του drone στο έδαφος σε σημεία όπως γωνίες κτηρίων, κάτω από δέντρα, κ.τ.λ. Για την επίτευξη του στόχου αυτού θα διερευνηθούν, σχεδιαστούν και υλοποιηθούν διάφορες αρχιτεκτονικές που θα περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων: (1) υλοποίηση αλγορίθμων επεξεργασίας εικόνας, (2) συνδυασμός αλγορίθμων επεξεργασίας εικόνας και μετρήσεων απόστασης, (3) συνδυασμός παρατηρήσεων GNSS και μετρήσεων απόστασης και γωνίας από μία θέση του drone, (4) συνδυασμός παρατηρήσεων GNSS και μετρήσεων μόνο αποστάσεων από διάφορες θέσεις του drone. Ανεξάρτητα της αρχιτεκτονικής που θα ακολουθηθεί είναι απαραίτητη η ανάπτυξη αλγορίθμων αναγνώρισης προτύπων οι οποίοι θα εντοπίζουν στόχους (ακίνητους ή μετακινούμενους) στο έδαφος.

Στην πιο σύνθετη αρχιτεκτονική από πλευράς εξοπλισμού η πλατφόρμα Drones2GNSS θα περιλαμβάνει: (1) drone εξοπλισμένο με δέκτη GNSS υψηλής ακρίβειας, κάμερα και αποστασιόμετρο, (2) στυλαιό επί του οποίου θα βρίσκονται οι πρότυποι στόχοι που θα αναγνωρίζει η κάμερα του drone.

The most innovate application idea for Galileo Initial Services

H ιδέα του Drones2GNSS βραβεύθηκε το 2016 από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία GNSS

Εταίροι

Space Geomatica Λογότυπο
Space Geomatica

Email: admin@spacegeomatica.com

Site: https://spacegeomatica.com/ 

Space Geomatica ΙΚΕ (συντονιστής)

Η Space Geomatica ΕΠΕ παρέχει υπηρεσίες (ανάπτυξη λογισμικού και hardware, καθοδήγηση) σε αντικείμενα δορυφορικών συστημάτων εντοπισμού, δορυφορικής αλτιμετρίας, γεωγραφικών συστημάτων πληροφοριών, μη επανδρωμένων ιπτάμενων οχημάτων, κ.ά. Επίσης παρέχει υποστηρικτικές υπηρεσίες διαχείρισης ερευνητικών προγραμμάτων, ανάπτυξης επιχειρηματικών σχεδίων (business plans), κ.ά.

ΜΕΤΡΙΚΑ Α.Ε.
ΜΕΤΡΙΚΑ Α.Ε.

ΜΕΤΡΙΚΑ Α.Ε.

H METRICA AE ιδρύθηκε το 2005 με κύρια δραστηριότητα την αντιπροσώπευση μετρητικών συστημάτων υψηλής ακρίβειας στην Ελλάδα. Η εταιρεία βασίζεται στο έμπειρο προσωπικό της, το οποίο διαθέτει βαθιά τεχνογνωσία και προτείνει καινοτόμες λύσεις για απλές και σύνθετες εφαρμογές στους τομείς της Τοπογραφίας, Βιομηχανίας, Ναυτιλίας, του Περιβάλλοντος.

Πολυτεχνείο Κρήτης

Email: ppartsi@mred.tuc.gr

Site: http://senselab.tuc.gr/

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ-ΕΛΚΕ/SenseLab

H Μονάδα Χωρικών Πληροφοριακών Συστημάτων (SenseLab) του Πολυτεχνείου Κρήτης αποτελεί τον ερευνητικό φορέα του έργου. Χαρακτηρίζεται από τη διεπιστημονικότητα των μελών της που έχει ως αποτέλεσμα την συμπληρωματικότητα και οδηγεί στην επιστημονική και τεχνολογική αριστεία. Τα μέλη του SenseLab καλύπτουν ευρύ φάσμα ειδικοτήτων όπως τοπογράφοι μηχανικοί, ηλεκτρολόγοι μηχανικοί & μηχανικού Η/Υ, μηχ. παραγωγής και διοίκησης, αρχιτέκτονες, μηχ. ορυκτών πόρων, κ.ά. Εξειδικεύεται στην κατασκευή και λειτουργία πρωτότυπων μη επανδρωμένων οχημάτων, E&TA καινοτόμων εφαρμογών και εργαλείων στο διαδίκτυο, σε συσκευές κινητής τηλεφωνίας, κ.ά.

Νέα

 • Οριζόντια Παράταση

  Με την ΑΠ 5420/17.11.2020 (ΑΔΑ: 99ΔΨ46ΜΤΛΡ-ΝΘΦ) παρατάθηκε η χρονική διάρκεια υλοποίησης του έργου κατά έξι (μήνες). Έτσι πλέον η τελική προθεσμία ολοκλήρωσης του έργου είναι η 3η Φεβρουαρίου 2021

 • Παράταση Προθεσμίας Υλοποίησης

  Μετά από αίτημα της σύμπραξης, η διαχειριστική αρχή ενέκρινε την παράταση υλοποίησης του έργου μέχρι την 3η Αυγούστου 2021.

 • Συνάντηση εργασίας

  Την 27η Ιουλίου 2018 πραγματοποιήθηκε συνάντηση εργασίας των εταίρων της σύμπραξης στις εγκαταστάσεις του Πολυτεχνείου Κρήτης στα Χανιά Κρήτης. Αντικείμενο ήταν η ανταλλαγή απόψεων για την τεχνική προσέγγισης του προβλήματος που πραγματεύεται το έργο και ο καθορισμός των πρώτων σταδίων υλοποίησής του.

 • Εναρκτήρια Συνάντηση Έργου

  Η εναρκτήρια συνάντηση του έργου “Drones2GNSS – Μετρήσεις προσδιορισμού θέσης υψηλής ακρίβειας σε αστικό περιβάλλον μέσω ανάπτυξης ειδικών αλγορίθμων και μη επανδρωμένων ιπτάμενων οχημάτων (drone)” (Τ1ΕΔΚ-03209) πραγματοποιήθηκε την 29η Ιουνίου 2018 στην έδρα της εταιρείας METΡΙΚΑ Α.Ε., Αθήνα.

  Αντικείμενο της συνάντησης ήταν η γνωριμία των κύριων μελών της ομάδας έργου και από τους τρεις φορείς υλοποίησης αυτού καθώς και μία πρώτη συζήτηση για διοικητικά και τεχνικά θέματα που άπτονται της εύρυθμης διαχείρισης του

Δημοσιεύσεις

2020

 • Chatziparachis, D., Lagoudakis, M.G., Partsinevelos, P. (2020). Aerial and ground robot collaboration for autonomous mapping in Search and Rescue Missions. Drones 4(4), 79, https://doi.org/10.3390/drones4040079.
 • Trigkakis, D., Petrakis, G., Tripolitsiotis, A., Partsinevelos, P. (2020) Automated geolocation in urban envirnments using a single camera-equipped unmanned aerial vehicle: A rapid mapping surveying alternative?. ISPRS International Journal of Geoinformation 9(7), 425, https://doi.org/10.3390/ijgi9070425.
 • Partsinevelos, P., Charziparaschis, D., Trigkakis, D., Tripoliutsiotis, A. (2020). A Novel UAV-assisted positioning system for GNSS-denied environments. Remote Sensing 12(7), 1080, https://doi.org/10.3390/rs12071080

2019

 • Partsinevelos, P., Tripolitsiotis, A., Skassis, E.J., Antonakakis, A., Frantzis, X., Chatziparaschis, D., Trigkakis, D., Bikos, E., Petrakis, G. (2019). Drones2GNSS: UAV enabled precision measurements in obstructed environments, In: 7th International Conference on Remote Sensing and Geoinformation of Environment, 18-21 March 2019, Cyprus.
 • Trigkakis, D., Chatziparaschis, D., Petrakis, G., Tripolitsiotis, A., Partsinevelos, P. (2019). A monocular SLAM method for point cloud geolocationin GPS-denied environments using UASs, In: 22nd Conference on Geographic Information Science: Geospatial Technologies for Local and Regional Development, 17-20 June 2019, Cyprus, ISBN: 978-3-030-14745-7. Accessible through: https://agile-online.org/conference/proceedings/proceedings-2019

Επικοινωνία

Αχιλλέας Τριπολιτσιώτης (Συντονιστής)

Space Geomatica ΙΚΕ

Τηλ: 6973217789

Email: admin@spacegeomatica.com

Αναπληρωτής Καθηγητής Παναγιώτης Παρτσινέβελος (Επιστημονικός Υπεύθυνος)

SenseLab Research

Πολυτεχνείο Κρήτης

Τηλ: 28210-37628

Email: ppartsi@mred.tuc.gr

Λογότυπο ΕΤΠΑ
Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο της Δράσης ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εθνικούς πόρους μέσω του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) (κωδικός έργου: Τ1ΕΔΚ-03209).
Skip to content